Schaktfri teknik: Framtidens metoder för underjordiska arbeten

10 april 2024 Veronica Urena

editorial

Att gräva schakt för att installera eller renovera infrastruktur under mark kan vara både tidskrävande, kostsamt och störande för den omgivande miljön. Schaktfri teknik, även känd som ”No-Dig”-teknologi, har därför blivit alltmer populär som ett alternativ för att minimera de negativa effekterna vid arbete under jord. Denna metod erbjuder en effektiv, hållbar och kostnadseffektiv lösning som dessutom sparar på våra värdefulla stadslandskap.

Schaktfri teknik – en översikt

Schaktfri teknik omfattar en rad metoder för installation, utbyte, eller reparation av rörledningar och andra typer av infrastruktur under jord utan att man behöver gräva öppna schakt. Istället använder sig tekniken av styrd borrning, rörpressning, inspektions- och robotteknik samt relining, där man kan renovera gamla rör genom att dra nya rör inuti de gamla. Inte bara minimerar detta markstörningar och miljöpåverkan, men det tillåter också arbeten att genomföras snabbare och oftast till en lägre kostnad jämfört med traditionella grävningsmetoder.

Fördelar med schaktfri teknik

Den schaktfria tekniken kommer med ett flertal fördelar jämfört med traditionella metoder. Främst reducerar schaktfria metoder den påverkan som grävningsarbeten har på miljön, eftersom de kräver mindre fysiskt ingrepp i marken. Detta innebär i sin tur mindre störningar för ekosystem och minskad risk för förorening av mark och grundvatten.

En annan betydande fördel är minskningen av störningar för trafik och allmänheten. Eftersom de schaktfria metoderna kräver mindre eller inget arbete ovan jord, kan vägar och trottoarer ofta hållas öppna medan arbetet pågår. Då slipper man stora avspärrningar och omledning av trafik, vilket leder till mindre irritation för både fordonsförare och fotgängare.

Ekonomiskt är schaktfria metoder ofta fördelaktiga eftersom arbetet kan genomföras snabbare, vilket minskar arbetskostnader och störningar som kan påverka näringslivet. Dessutom krävs mindre efterarbete med exempelvis återställning av landskap, vilket också kan innebära minskade kostnader.

Schaktfritt

Utmaningar och lösningar

Trots de många fördelarna finns det utmaningar som måste hanteras vid schaktfria arbeten. En av de största tekniska utmaningarna är att noggrant lokalisera och kartlägga befintliga underjordiska installationer för att undvika störningar och skador. För detta krävs avancerad sensor- och kartläggningsteknologi.

En annan utmaning är att vissa schaktfria metoder kräver specialkompetens och utrustning, vilket kan vara en begränsning om det finns brist på utbildad personal eller tekniska resurser. För att tackla detta behöver företag investera i utbildning av sin personal samt i den senaste tekniken för att säkerställa högsta kvalitet och effektivitet i sitt arbete.

Tekniska framsteg har dock gjort det möjligt att övervinna dessa utmaningar, och idag finns det företag som är specialiserade på schaktfria metoder. Dessa företag kan erbjuda experttjänster som ser till att de schaktfria projekten genomförs framgångsrikt och så effektivt som möjligt. Läs mer om att arbeta schaktfritt!

Fler nyheter