PCB sanering – en väsentlig miljöåtgärd

06 juni 2024 Lotta Alberius

editorial

PCB, eller polyklorerade bifenyler, är en grupp kemikalier som historiskt sett använts i en rad olika produkter, bland annat i fogmassor och färg inom byggindustrin. På grund av dess miljö- och hälsofarliga egenskaper är det idag förbjudet i många länder, inklusive Sverige. Det är dock fortfarande möjligt att hitta äldre byggnader som innehåller dessa ämnen, och det är här PCB sanering kommer in som en nödvändig åtgärd för att skydda både människors hälsa och miljön. I den här artikeln ska vi dyka djupare in i vad PCB-sanering innebär, vikten av att utföra det korrekt och de steg som ingår i en saneringsprocess.

Vad är PCB och varför är det farligt?

PCB användes främst mellan 1950- och 1970-talen på grund av sina isolerande och brandhämmande egenskaper. Det var inte förrän senare som man förstod hur skadliga dessa ämnen var inte bara för miljön utan även för människor och djur. PCB har visat sig vara cancerframkallande och kan påverka det immunologiska-, det reproduktiva-, det endokrina- och det nervsystemet. Dess förmåga att ackumulera i näringskedjan gör att även små mängder kan utgöra stora risker över tid.

Styrande regler och lagkrav

Efter erkända risker med att använda och ha kvar PCB i byggnader infördes regler som kräver att fastighetsägare identifierar och sanerar PCB från sina byggnader. I Sverige regleras detta genom miljöbalken och Kemikalieinspektionens föreskrifter. Fastighetsägaren är ansvarig för att se till att en byggnad är PCB-fri och att sanering sker på ett sådant sätt att ämnena inte sprider sig vidare till människor eller miljö.

Hur går PC-sanering till?

PCB sanering är en omfattande process som kräver specialistkompetens. Här följer de steg som vanligtvis ingår i en professionell sanering:

Inventering och provtagning

Det första steget är att genomföra en noggrann inventering av byggnaden för att identifiera om och var PCB kan finnas. Efter detta tas prover av misstänkt material för analys. Det är viktigt att detta görs på ett säkert och tillförlitligt sätt för att få en korrekt bild av förekomsten och fördelningen av PCB i byggnaden.

Planering av saneringsåtgärder

Utifrån analysresultaten planeras de åtgärder som behöver vidtas. En saneringsplan upprättas där metoder, omfattning och tidplan specificeras. Vissa fall kan innebära en fullskalig sanering, medan andra kan ha begränsad omfattning.

Genomförande av sanering

Saneringen bör utföras av certifierade saneringsföretag som har kunskap om och utrustning för att hantera PCB på ett säkert sätt. Arbetet kan innefatta avlägsnande av fogmassor, utbyte av fönster och/eller färgskrapning. Allt material och avfall måste hanteras och avlägsnas i enlighet med miljöbestämmelserna.

Efterkontroll och dokumentation

Efter att saneringen är genomförd görs en noggrann efterkontroll för att säkerställa att alla rester av PCB är borta. Detta innefattar ofta nya prover och analyser. Resultaten dokumenteras och en rapport lämnas över till beställaren och eventuellt till tillsynsmyndigheter.

pcb sanering

Välj rätt partner för PCB sanering

Att välja rätt saneringsföretag är avgörande för att säkerställa en väl utförd PCB sanering. Det krävs specifik expertis och erfarenhet, liksom en försäkran om att lagar och föreskrifter följs. För de som är belägna i Mälardalen erbjuder Best Sanering och Bygg i Mälardalen professionella och pålitliga tjänster inom PCB sanering. De har bred erfarenhet av att hantera dessa typer av uppdrag och ser till att all sanering görs med högsta omsorg och under strikt säkerhetskontroll.

Att ta bort PCB från våra byggnader är en miljöinsats som gynnar alla, och att göra det på rätt sätt är kritiskt. Genom att anlita experter som Best Sanering och Bygg i Mälardalen kan du vara säker på att arbetet görs professionellt och att din fastighet blir säker och frisk för framtida generationer.

Fler nyheter